Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν την έννοια του κλάσματος, των ισοδύναμων κλασμάτων και την τεχνική με την οποία από ένα κλάσμα βρίσκουμε ισοδύναμα κλάσματα. Επίσης θα πρέπει να μπορούν να συγκρίνουν κλάσματα τόσο μεταξύ τους όσο και με τη μονάδα, να μετατρέπουν τα ετερώνυμα κλάσματα σε ομώνυμα, τα σύνθετα κλάσματα σε απλά και να είναι σε θέση να εκτελούν πράξεις με κλάσματα.

Eπιλέγοντας το σύνδεσμο θα βρείτε ασκήσεις για τις παρακάτω υποενότητες