ΑΡΧΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εξισώσεις Α' Γυμνασίου (βιντεομάθημα)

Οι μορφές εξισώσεων που μπορεί να λύσει, σύμφωνα με όσα έχει ήδη διδαχθεί, ένας μαθητής της Α' Γυμνασίου είναι

\large x+\alpha=\beta , \large x-\alpha=\beta , \large \alpha-x=\beta , \large \alpha \cdot x=\beta ,\large x:\alpha=\beta και \large \alpha:x=\beta .


Το βίντεο που ακολουθεί περιλαμβάνει τη θεωρία και αρκετά λυμένα παραδείγματα στη λύση εξισώσεων σύμφωνα με την ύλη της Α'  Γυμνασίου. Τα παραδείγματα έχουν επιλεγεί με τρόπο ώστε να γίνει μία επανάληψη στις αριθμητικές πράξεις φυσικών, δεκαδικών και ρητών αριθμών.ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÏÂÎÙÈÎÒÓ Û ̷ıËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ.
ñË 2
Ë
, ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ·ÏÔ‡ÛÙÂÚË ¤ÎÊÚ·ÛË.
ñË 3
Ë
Ë
, ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ Â͛ۈÛ˘ ̤۷ ·fi ÙË Ï‡ÛË ÂÓfi˜ ·ÏÔ‡
ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.
ñ Ë 4Ë, ÙË ‰È·‰Èηۛ· Â·Ï‹ı¢Û˘ ‹ ÌË ÌÈ·˜ ÈÛfiÙËÙ·˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜
ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ.

Είσοδος μελών

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του site, εκτός των λυμένων ασκήσεων του δημοτικού, είναι ελεύθερη.Στείλτε τις ερωτήσεις σας

Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα μαθηματικά του Γυμνασίου και του Λυκείου στη διεύθυνση support@mathnet.gr .