ΑΡΧΙΚΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Επαναληπτικές ασκήσεις γεωμετρίας Α' Λυκείου - Άσκηση 13 (video)

Στις πλευρές ΑΔ και ΔΓ τετραγώνου ΑΒΓΔ παίρνουμε τμήματα ΑΖ = ΔΕ αντίστοιχα. Αν Ι και Θ είναι τα μέσα των ΕΖ και ΕΒ αντίστοιχα, να δείξετε ότι:

  1. Τα τρίγωνα ΑΔΕ και ΑΖΒ είναι ίσα
  2. Η ΒΖ είναι κάθετη στην ΕΑ
  3. Η ΙΘ είναι κάθετη στην ΑΕ

Προτάσεις και ορισμοί που χρησιμοποιούνται για την επίλυση της άσκησης

  • Κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων.
  • Το άθροισμα των γωνιών τριγώνου είναι 2 ορθές.
  • Το ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει τα μέσα δύο πλευρών τριγώνου , είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο με το μισό της.
  • Μία ευθεία που είναι κάθετη σε μία δεύτερη ευθεία, είναι  κάθετη και σε οποιαδήποτε παράλληλη προς τη δεύτερη ευθεία.
Κλασσική λύση

Είσοδος μελών

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του site, εκτός των λυμένων ασκήσεων του δημοτικού, είναι ελεύθερη.Στείλτε τις ερωτήσεις σας

Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα μαθηματικά του Γυμνασίου και του Λυκείου στη διεύθυνση support@mathnet.gr .